Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tämä on Herttoniemen apteekin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1  Rekisterinpitäjä

Herttoniemen apteekki

Hiihtomäentie 14

00810 Helsinki

09 – 759 4780

asiakaspalvelu@herttoniemenapteekki.fi

2  Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Marjukka Aarni

Hiihtomäentie 14

00810 Helsinki

09 – 759 47820

marjukka.aarni@herttoniemenapteekki.fi

3  Apteekin asiakasrekisteri

3.1  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Asiakasrekisteriä käytetään kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön ja muun lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuojalainsäädännön ohella apteekkitoimintaa koskevaan yksityiskohtaiseen lainsäädäntöön.

Asiakkaat on ryhmitelty apteekin tarjoamien palveluiden mukaisesti.

 • Apteekkiasiakkaat (reseptiasiakkaat)
  Reseptiostokset pitää lain mukaan rekisteröidä, joten kaikki apteekin reseptiasiakkaat kuuluvat tähän asiakasryhmään. Käsittely perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön (toimitettujen reseptien arkistointi) tai sopimukseen (Kela-korvauskäsittely), jolloin käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite.
 • Tiliasiakkaat

Tietojen käsittely perustuu tiliasiakaslaskutussopimukseen apteekin ja tiliasiakkaan välillä.

 • Annosjakeluasiakkaat

Tietojen käsittely perustuu annosjakelusopimukseen apteekin ja annosjakeluasiakkaan välillä.

3.2  Rekisterin tietosisältö

 • Reseptiasiakkaat: Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:
 • etunimi, sukunimi
 • henkilötunnus
 • kaikki reseptille tallennettavat tiedot
 • osto- ja maksutapahtumat
 • sitoumustiedot, työpaikkakassatieto
 • Kela-korvaustiedot, Kelan maksuosuu

 

 • Tiliasiakkaat: Rekisterissä voidaan käsitellä laskutussopimuksen solmineista asiakkaista kohdassa 1 lueteltujen lisäksi
 • suoramaksu /e-lasku-tiedot
 • edunvalvojan tiedot
 • osoitetiedot (toimitusosoite ja mahdollinen erillinen laskutusosoite)
 • puhelinnumero
 • laskun viitteet ja laskutukseen liittyvät lisätiedot
 • muu tiliasiakkuuteen liittyvä mahdollinen lisäinformaatio

e-lasku/Suoramaksusanoma (pankista apteekkiin) sisältää seuraavat tiedot.

 • nimi (etunimi ja sukunimi)
 • henkilötunnus (asiakkaan tunnistus)
 • virtuaalinen IBAN-tilinumero

Laskujen välityspalveluun lähtevät tiedot:

 • asiakkaan etunimi, sukunimi
 • asiakkaan edunvalvojan tiedot (jos laskulla määritelty)
 • asiakkaan osoitetiedot
 • asiakkaan ja apteekin e-lasku / verkkolaskuosoite
 • asiakkaalta laskutettavat ostokerrat tuotteineen sekä muut laskutettavat tuotteet
  (tiettyjen laskutusasiakkaiden kuten vakuutusyhtiöiden tuotteet piilotetaan laskulta asiakaskohtaisesti, pelkkä lähete-rivi jää tässä tapauksessa laskulle näkyviin)

 

 • Annosjakeluasiakkaat: Rekisterissä voidaan käsitellä Annosjakelu-asiakkuuden solmineista asiakkaista kohdassa 1 lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:
 • hoitokodin/asiakasryhmän nimi, johon asiakas on määritelty
 • annosjaeltavat lääkevalmisteet annosteluajankohtineen
 • muu annosjakeluasiakkaan lääkitys
 • annosjakeluun liittyvä mahdollinen lisäinformaatio

3.3  Henkilötietojen säilytysaika

 • Apteekkiasiakkaat

Apteekkiasiakkaiden tiedot poistuvat aktiivirekisteristä 13 kuukauden jälkeen, jos asiakas ei ole asioinut tuona aikana apteekissa.

Reseptitietoja säilytetään arkistoituna rekisterissä lain velvoittaman säilytysajan.

 • Tiliasiakkaat

Asiakkaan tiliasiakkuuteen liittyviä henkilötietoja säilytetään apteekin asiakasrekisterissä sopimuksen voimassaoloajan/sopimuksen mukaisesti sekä vähintään lain velvoittaman ajan.

Laskujen välityspalvelussa laskutusaineistoja säilytetään 3 kuukauden ajan laskutuksen jälkeen.
Varmuuskopioilla tiedot säilyvät 12 kuukauden ajan.

 • Annosjakeluasiakkaat

Asiakkaan annosjakeluasiakkuuteen liittyviä henkilötietoja säilytetään sopimuksen voimassaoloajan ja sopimuksen mukaisesti 12 kuukauden ajan sopimuksen päättymisestä.

Reseptiostoja säilytetään lain velvoittaman ajan, vaikka annosjakelusopimus irtisanottaisiin.

3.4  Liitynnät muihin järjestelmiin

 • Apteekkiasiakkaat
 • Apteekkisopimusjärjestelmä
 • Vieroitushoitosopimuksen piiriin kuulumisen tarkastaminen, jos reseptiostoissa on PKV-lääkkeitä (pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä) ja/tai huumeita.
 • Suomen apteekkariliiton ylläpitämä tietojenvälityspalvelu, jossa apteekkariliitto toimii tietojen käsittelijänä.
 • Tiedot sopimuksista saadaan palveluun asiakkaan hoitavalta lääkäriltä
 • Valtakunnallinen reseptikeskus
 • Kaikki reseptitiedot toimitetuista ja sähköistetyistä resepteistä
 • Kansallinen Terveysarkisto toimii itsenäisenä rekisterinpitäjänä
 • Kelan palvelut:
 • Kelan reaaliaikainen korvauskysely (asiakkaan Kela-korvaustietojen haku)
 • Kelan reaaliaikainen tilityspalvelu (asiakkaan korvattujen lääkeostojen raportointi Kelaan)
 • Sairausvakuutuslain mukaisten etuuksien maksua varten
 • Kela toimii itsenäisenä rekisterinpitäjänä
 • Työpaikkakassat (työpaikkalaskutuksen piirissä olevien asiakkaiden ostojen raportointi)
 • Sairausvakuutuslain mukaisten etuuksien ja mahdollisten lisäetuuksien korvauskäsittely.
 • Vakuutusyhtiöt (vakuutusyhtiöiden korvaavien ostojen raportointi vakuutusyhtiölle)
 • Riippuen asiakkaan vakuutussopimuksesta voidaan vakuutusyhtiön korvaavat ostot raportoida suoraan apteekista vakuutusyhtiöön.

 

 • Tiliasiakkaat

eLasku/suoramaksusopimustilauksiin liittyvä sähköinen sanomaliikenne (vastaanottoilmoitukset):

Apteekki vastaanottaa asiakkaan omassa pankkipalvelussaan lähettämän e-lasku/suoramaksu-sopimuspyynnön. Tiedot noudetaan suoraan järjestelmään, jotta apteekilla on oikeus lähettää asiakkaalle elaskuja/suoramaksuja. Pyyntö noudetaan pankista apteekkiin suojattua pankkien käyttämää WebService-kanavaa pitkin.

Apteekki välittää laskut asiakkailleen Receptum Oy:n (y-tunnus 1635372-4) laskutuspalvelua hyödyntäen.
Receptum Oy ja sen alihankkija Ropo Capital Oy (y-tunnus 2495037-7) toimivat laskujen käsittelijöinä eikä heille muodostu omaa henkilörekisteriä. Apteekki toimittaa laskutettavat tiedot palveluun, jossa hoidetaan laskujen välittäminen edelleen apteekin asiakkaille. Laskut välitetään joko sähköisesti tai paperisena asiakkaan määrittelemän laskutustavan mukaisesti.

 • Annosjakeluasiakkaat

 Herttoniemen apteekki käyttää Pharmac Oy:n (y-tunnus 1867730-0) ja PharmaService Oy:n (y-tunnus 1734460-0) annosjakelupalveluita.

 Annosjakeluyksikköön välitettävät asiakkaan henkilö/lääkitystiedot:

 • henkilötunnus
 • sukunimi ja etunimi
 • hoitokodin/asiakasryhmän nimi, johon asiakas on määritelty
 • annosjaeltavat lääkevalmisteet annosteluajankohtineen
 • annosjakeluvalmisteiden kirjallinen annostusohje sekä indikaatio siinä muodossa kuin ne on valmisteen reseptille kirjattu
 • mikäli tilaukselle tuleva valmiste on eri valmiste, esim. geneerisen vaihdon seurauksena, kuin reseptillä määrätty, välitetään myös alkuperäisen reseptillä määrätyn valmisteen tiedot.
 • muu lääkitys (jos asiakkaalle on määritetty)
 • annosjakeluun liittyvä mahdollinen lisäinformaatio

 

 • Kassa-asiakkaat
 •  Korttimaksutiedot Nets Oyj:lle

3.5  Säännönmukaiset tietolähteet

Apteekkiasiakkaiden tiedot saadaan reseptilääkkeiden osto- ja maksutapahtuman sekä toimituksen yhteydessä. Sopimusasiakkaisiin liittyviä lisätietoja kerätään asiakkaalta itseltään sopimuksen tekemisen yhteydessä sekä sopimussuhteen aikana.

3.6  Tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja ei luovuteta/siirretä EU-maiden ulkopuolelle.

Säännönmukaisia luovutuksia toiselle rekisterinpitäjälle:

 • reseptikeskukseen apteekin sähköistämien reseptien tiedot
 • reseptikeskukseen tiedot toimitetuista resepteistä
 • Kelalle tiedot sv-korvatuista ostoista
 • Kelalle tiedot maksusitoumuksella toimitetuista ostoista
 • työpaikkakassoille tiedot laskutettavista ostoista
 • vakuutusyhtiöille tiedot laskutettavista ostoista

3.7  Rekisterin suojauksen periaatteet

Apteekissa on käytössä Receptum Oy:n toimittama MAXX-apteekkijärjestelmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät jaotellaan käyttötarkoitustensa ja ominaisuuksiensa perusteella luokkiin A ja B. MAXX on A-luokan järjestelmä (=Kanta-palveluihin liittyvät järjestelmät), joka on Kelan yhteistestauksessa sekä tietoturva-auditoinnissa virallisesti hyväksytty apteekkijärjestelmä.

Apteekissa tehdään omavalvontaa apteekin asiakastiedon salassapidon ja tietojen suojaamisen varmistamiseksi lain velvoittamalla tavalla (laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007).

Asiakasrekisterin tiedot on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla, salasanoilla sekä toimikorteilla ja muilla teknisillä suojauksilla. Apteekissa on huolehdittu siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Apteekin, järjestelmään liittyvien palvelutuottajien sekä järjestelmää ylläpitävien teknisten yhteistyökumppaneiden välillä on laadittu GDPR:n vaatimusten mukaiset yhteistyösopimukset, joissa kaikissa on mukana vaatimukset tiedon asianmukaiseen suojaamiseen sekä salassapitovelvoitteet.

3.8  Henkilön oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla.

Tiedot toimitetaan vain henkilöllisyyden todistamista vastaan tai muutoin luotettavaa tunnistusmenetelmää käyttäen. Apteekki määrittelee tapauskohtaisesti riittävän tunnistautumisen menetelmät.
Mikäli apteekki joutuu kieltäytymään antamasta tietoja, annetaan asiakkaalle kirjallinen todistus, josta käy ilmi myös ne syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Asiakas voi tämän jälkeen saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Pyynnöt käsitellään aina apteekin tietosuojavastaavan/apteekkarin kautta ja tiedot toimitetaan asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli asiakkaan pyyntö on monimutkainen tai pyyntöjä on paljon, määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella. Tällöin apteekki ilmoittaa asiakkaalle tällaisesta mahdollisesta jatkamisesta kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä viivästymisen syyt.

Omakanta-palvelusta (http://www.kanta.fi/omakanta) asiakas voi tarkistaa omiin reseptitietoihinsa kohdistuneet tapahtumakyselyt.

Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Jatkuvasti toistuvien kyselyiden tai ilmeisen perusteettomat/kohtuuttomien kyselyiden kohdalla rekisterinpitäjänä apteekki voi periä pyynnön toteuttamisesta hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun.

3.9  Henkilötietojen oikaiseminen tai poistaminen sekä rekisteröidyn oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista

Asiakkaalla on oikeus korjauttaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Apteekki korjaa virheet saatuaan oikean tiedon suoraan asiakkaalta tai muusta luotettavasta lähteestä. Apteekki korjaa vain sellaiset tiedot, joka on apteekkilainsäädännön mukaan mahdollista korjata jälkikäteen.

Asiakkaalla on oikeus tulla unohdetuksi ja poistattaa tiedot apteekin asiakasrekisteristä vain niiden tietojen osalta, joita apteekin ei lakisääteisesti tarvitse säilyttää tai joita apteekki ei enää tarvitse niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin, taikka jos jokin muu EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) 17 artiklan mukainen edellytys täyttyy. Poistopyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Apteekki päättää kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen tietojen poistamisesta ilman aiheetonta viivytystä.

Asiakkaalla on oikeus pyytää omien tietojen käsittelyn rajoittamista jos

 • asiakas kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa apteekki voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja asiakas vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • apteekki ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta asiakas tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
 • asiakas on vastustanut henkilötietojen käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

3.10  Oikeus peruuttaa antamansa suostumus

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, siltä osin kun henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan omaan suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

3.11  Henkilön oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Asiakkaalla on oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka on toimittanut apteekille, ja joita apteekki käsittelee automaattisesti asiakkaan suostumuksen tai sopimussuhteen nojalla, koneellisesti luettavassa muodossa siirrettyä suoraan toiselle rekisteripitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.

Jos siirto ei ole teknisesti mahdollista tai turvallista, asiakas voi itse toimittaa tarkastusoikeuden nojalla

vastaanottamansa omat henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle niin halutessaan.

4  Kameravalvontarekisteri

4.1  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Kameravalvonnan tarkoituksena on omaisuuden suojaaminen sekä turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantaneiden tilanteiden ennaltaehkäiseminen tai selvittäminen.

Tämän lisäksi valvonnan tarkoituksena on varmistaa ja lisätä henkilökunnan turvallisuutta.

Rekisterin tietoja työnantajalla on oikeus käyttää lisäksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain

(759/2004) 17 §:n 2 momentin 1-3 kohdissa yksilöidyissä tilanteissa työsuhteen päättämisen

perusteen toteennäyttämiseksi, naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986)

tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja

epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi sekä työtapaturman tai muun

työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi.

4.2  Rekisterin tietosisältö

Apteekin kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa, kiinteistöjen ulko-ovien edustalla ja piha-alueilla syntynyt tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden kuvaama kuva-aineisto.

4.3  Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterin tietoja säilytetään tallentimen kapasiteetista riippuen enintään 30 vrk, ellei ole kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamisesta johtuvaa erityistä syytä säilyttää tietoja pidempää aikaa.

4.4  Säännönmukaiset tietolähteet

Apteekin tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto.

4.5  Tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja ei luovuteta/siirretä EU-maiden ulkopuolelle.  Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa

poliisille.

4.6  Rekisterin suojauksen periaatteet

Digitaalisessa muodossa (tietokoneen tai vastaavan kovalevyllä) oleva rekisteri on suojattu salasanalla. Rekisterin tietoja säilytetään tallentimen kapasiteetistä riippuen enintään 30 vrk, ellei ole kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamisesta johtuvaa erityistä syytä säilyttää tietoja pidempää aikaa. Tiedot tuhotaan tallentamalla niiden päälle uutta tietoa. Tietojen käyttö tapahtuu selaamalla kovalevyllä olevia tietoja tietokoneella. Tiedot eivät ole tallennettuna yleisesti tunnetuissa formaateissa ja tallenteiden katsomiseen tarvitaan kameravalvonnan oma ohjelma. Tällä estetään kuvien väärinkäytöksiä.

Rekisteri on apteekin hallinnassa ja valvonnassa eikä siihen ei ole ulkopuolisilla pääsyä.

Apteekin ja järjestelmää ylläpitävien teknisten yhteistyökumppaneiden välillä on laadittu EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten mukaiset yhteistyösopimukset, joissa kaikissa on mukana vaatimukset tiedon asianmukaiseen suojaamiseen sekä salassapitovelvoitteet.

 

5  MUUT ASIAKKAILLE TARJOTTAVAT PALVELUT

5.1  Mobiiliresepti

Mobiiliresepti tarjoaa apteekin asiakkaille mahdollisuuden lähettää reseptin tiedot sähköisesti apteekkiin. Apteekki ottaa yhteyttä reseptin lähettäjään puhelinnumerolla, jonka asiakas syöttää reseptiä lähettäessään. Palvelusta ei muodostu erillistä rekisteriä. Palvelussa siirretään apteekille salatulla https-yhteydellä vain potilasohjeen viivakoodin numerosarja ja asiakkaan puhelinnumero, jonka asiakas itse syöttää palveluun. Puhelinnumeroita sekä viivakoodien numerosarjoja säilytetään palvelussa 48 tuntia. Palvelua ylläpitää apteekkijärjestelmäntoimittaja Receptum Oy (y 1635372-4), joka toimii tiedon käsittelijänä. Apteekin ja Receptumin välillä on laadittu EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten mukainen yhteistyösopimus, jossa on mukana vaatimukset tiedon asianmukaiseen suojaamiseen sekä salassapitovelvoitteet.

Tietoja ei luovuteta/siirretä EU-maiden ulkopuolelle.

 

5.2  EasyMedi

Apteekki tarjoaa EasyMedi-tilausjärjestelmäpalvelua kotisairaanhoito- ja hoitokotiasiakkailleen.

EasyMedi-tilausjärjestelmällä apteekki ja hoitokoti/kotisairaanhoito välittää sähköisesti lääketilaukset ja mahdollisesti tiedot lääkitysten muutoksista ja muista viesteistä asiakkaan lääkityksiä koskien.

Tietosisältö palvelussa (asiakkaan tiedot):

 • hoitokodin/kotihoidon yksikön nimi
 • hoitokodin asukkaan / kotisairaanhoidon asiakkaan lääkitystiedot
 • asiakkaan etunimi ja sukunimi
 • mahdollisesti asiakkaan henkilötunnus, jos hoitokoti/kotihoidon yksikkö on sen järjestelmään syöttänyt
 • hoitokodin ja apteekin lähettämät asiakaskohtaiset viestit

Tietojen säilytysaika:

 • asiakastiedot ja tilaustiedot säilyvät palvelussa, kunnes asiakas poistetaan palvelusta apteekin toimesta eli sopimuksen päättyessä.
 • kaikki hoitokodin/kotisairaanhoidon/apteekin käyttäjien tallentamat viestit säilyvät palvelussa asiakkaan poistoon asti.

Palveluun kirjaudutaan apteekissa ja hoitokodissa/kotisairaanhoidossa henkilökohtaisilla tunnuksilla. Tiedon siirrossa käytetään salattuja siirtoyhteyksiä.

Hoitokodit/kotisairaanhoito toimii palvelussa tiedon käsittelijänä. Apteekin ja hoitokotien/kotisairaanhoidon välillä on laadittu EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten mukainen yhteistyösopimus, jossa on mukana vaatimukset tiedon asianmukaiseen suojaamiseen sekä salassapitovelvoitteet.

Easymedi-tilausjärjestelmää ylläpitää apteekkijärjestelmäntoimittaja Pharmadata Oy (y 0761186-7), joka toimii tiedon käsittelijänä. Apteekin ja Pharmadatan välillä on laadittu EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten mukainen yhteistyösopimus, jossa on mukana vaatimukset tiedon asianmukaiseen suojaamiseen sekä salassapitovelvoitteet.

Tietoja ei luovuteta/siirretä EU-maiden ulkopuolelle.

5.3  Muut apteekin lisäpalvelut

5.3.1  Lääkityksen tarkistuspalvelu

Lääkityksen tarkistuspalvelun yhteydessä tallennetaan tarkistuspalvelun yhteydessä laadittavat lääkityksen tarkistusraportit, joissa on asiakkaan nimi, lääkelista sekä lääkkeisiin liittyviä kliinisiä ja käyttöön liittyviä huomioita. Palvelun tuottaminen edellyttää asiakkaan kirjallisen suostumuksen. Lääkitystiedot saadaan asiakkaan kirjallisella luvalla Kantajärjestelmästä sekä apteekin reseptintoimitusrekisteristä. Lisäksi asiakas voi antaa tietoja suullisesti tai kirjallisesti. Tiedot tallennetaan käsittelyn jälkeen MAXX-järjestelmään, jossa tiedot ovat vain tarkistusten tekijöiden saatavilla henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla suojattuna. Tarkistusraportin tiedot säilytetään kolmen vuoden ajan tarkistuksen tekemisestä.

Tietoja ei luovuteta/siirretä EU-maiden ulkopuolelle.

5.3.2  Lääkehoidon arviointipalvelu ja lääkehoidon kokonaisarviointipalvelu

Lääkehoidon arviointipalvelun ja lääkehoidon kokonaisarviointipalvelun yhteydessä tallennetaan arvioinnin yhteydessä laadittava lääkehoidon arviointiraportti, jossa on asiakkaan nimi, lääkelista sekä lääkkeisiin liittyviä kliinisiä ja käyttöön liittyviä huomioita. Palvelun tuottaminen edellyttää asiakkaan kirjallisen suostumuksen. Lääkitystiedot saadaan asiakkaan kirjallisella luvalla Kantajärjestelmästä sekä apteekin reseptintoimitusrekisteristä. Lisäksi asiakas voi antaa tietoja suullisesti tai kirjallisesti. Tiedot tallennetaan käsittelyn jälkeen MAXX-järjestelmään. Tiedot tallennetaan käsittelyn jälkeen MAXX-järjestelmään, jossa tiedot ovat vain arvioinnin tekijöiden saatavilla henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla suojattuna. Tarkistusraportin tiedot säilytetään kolmen vuoden ajan tarkistuksen tekemisestä.

Tietoja ei luovuteta/siirretä EU-maiden ulkopuolelle.

5.3.3  Facebook-arvonta

Henkilötietoja käytetään Herttoniemen apteekin Facebook-arvontaan ilmoittautumiseen, itse arvontaan ja arvonnan tuloksesta ilmoittamiseen. Rekisteri sisältää Facebook-käyttäjän nimen sellaisena, kun se on Facebookiin ilmoitettu. Rekisterin tiedot kerätään henkilöltä itseltään hänen suostumuksellaan hänen osallistuessaan arvontaan Herttoniemen apteekin Facebook-sivulla. Henkilötietoja ei luovuteta palvelua ylläpitävien tai kehittävien kolmansien osapuolien ulkopuolelle.

Henkilötietojen käsittelyoikeus on vain sivuston ylläpitoon tai kehittämiseen osallistuvilla henkilöillä. Sivuston ylläpito on suojattu asianmukaisin käyttäjätunnus- ja salasanasuojauksin. Arvontarekisterin tietoja säilytetään siihen saakka, kunnes arvonta on suoritettu ja voittaja on vastaanottanut arvonnan palkinnon sääntöjen mukaisesti.

5.3.4  Ristikkokilpailut

Henkilötietoja käytetään Herttoniemen apteekin terveyslehden ristikkokilpailuun ilmoittautumiseen, itse arvontaan ja arvonnan tuloksesta ilmoittamiseen. Rekisteri sisältää osallistujan nimen, puhelinnumeron, osoitteen ja sähköpostiosoitteen. Rekisterin tiedot kerätään henkilöltä itseltään hänen suostumuksellaan hänen osallistuessaan arvontaan palauttamalla täytetyn ristikon henkilötietoineen Herttoniemen apteekkiin.

Ristikkokilpailuun osallistuneiden henkilötietoja säilytetään siihen saakka, kunnes arvonta on suoritettu ja voittaja on vastaanottanut palkinnon sääntöjen mukaisesti.

Tietoja ei luovuteta/siirretä EU-maiden ulkopuolelle.

 • Versio 3:

Muutos apteekkiasiakkaiden henkilötietojen säilytysaikaan.
Lisätty Lääkehoidon kokonaisarviointipalvelu